Порядок дистанционного обучения с 14 декабря 2020 года.

По постановлению правительства от 10 декабря 2020 года и распоряжению за № 440 «Предупреждение распространения COVID-19» с 14 декабря по 22 декабря школа переходит на дистанционное обучение. В соответствии с графиком будут проводиться консультации для некоторых учеников. Точные рекомендации дистанционного обучения будут в электронном журнале. Дополнительную информацию можно получить от классных руководителей.
Школьные каникулы по плану с 23 декабря по 10 января. Если других распоряжений правительства не будет, то 11 января 2021 года начнутся контактные уроки в школе.
Питание будет обеспечено всем ученикам в виде сухого пайка, который можно будет получить в школе 16 декабря. О времени и порядке получения будет извещено позже на школьном сайте и в электронном журнале.

Juhindudes Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2020. a korraldusest nr 440 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine“ tegi vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus koos valla koolijuhtidega järgnevad otsused:

 1. Kõik Valga valla üldhariduskoolid on 14. detsember 2020. a kuni 3. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) suletud ja toimub distantsõppe kuni koolivaheajani;
 2. Koolivaheaeg kestab 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021.
 3. Kontaktõppega jätkatakse peale vaheaega 11. jaanuaril 2021. a, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti.
 4. kõikidele Valga valla õpilastele pakutakse toidupakke, selle korraldab iga õppeasutus ise, pakist võib ka loobuda;
 5. õppetöö planeerimisel palume olla paindlikud ja arvestada õppekoormuse muutmisega;
 6. kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritavad praktilist õpet, võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
 7. kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele;
 8. siseruumis kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
 9. tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine;
 10. õpetajatel on lubatud õppehoonetes töötada ja viibida, arvestada kehtivaid reegleid;
 11. Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusehuviringide tegevus on peatatud;
 12. Valga Muusikakoollähtub oma tegevuses huviharidusele seatud piirangutest (vt alltoodud juhised huviharidusele);
 13. koolid saadavad täpsemad õppekorraldust puudutavad juhised (õppeülesanded, toidupaki info, individuaalsete konsultatsioonide ajad jm) kõikidele lapsevanematele Stuudiumi või eKooli kaudu.