Meie kool

Valga Priimetsa Kool on kakskeelne kool, kus õpivad õpilased 1.-9. Klassini, on kaks paralleeli, millest üks on tavaklass ehk vene õppekeelega ja teine paralleel on keelekümblusklass (eestikeelne). Kooli õppetöö on paljus suunatud Eesti riigi ja rahva sümboolika ning traditsioonide õpetamisele ja omaksvõtmisele ning oma keele ja rahvusliku identiteedi säilitamisele.

Missioon

Valga Priimetsa Kool on kool, kus väärtustatakse õppimist ja õpetamist, kus tähtsal kohal on individuaalne suhtumine ja ettevõtlikkus, väärtuste kasvatamine ja multikultuurse arengu toetamine.

Visioon:

Tahame olla Valgamaal ja Eestis tunnustatud haridusuuenduslik ja Tervist Edendav Kool, kus on loodud selle jaoks turvaline keskkond, mis toetab nii õpilaste kui õpetajate arengut ja elukestvat õpet.

Priimetsa kooli väärtused on:

Paindlikkus

Roheline mõtteviis

Innovaatilisus

Inimlikkus

Meeskonnatöö

Empaatiavõime

Turvalisus

Sallivus

Austus

Kohusetunne

Objektiivsus

Originaalsus

Lojaalsus