Karjääritöö koolis

2020/2021. õa
************

8. SEPTEMBRIL ALLKIRJASTASID VALGA VALLA KOOLID JÄRJEKORDSEKS ÕPPEAASTAKS KARJÄÄRIÕPETUSE KOOSTÖÖLEPINGU.

Tsirguliina Koolis toimunud lepingute allkirjastamine kinnitas taaskord Valga valla koolide ühise koostöö tugevust, mille tulemusena saavad Valga Põhikooli, Valga Priimetsa Kooli, Tsirguliina Kooli, Hargla Kooli ja Lüllemäe Põhikooli 9. klasside õpilased karjääriõpetuse valikkursust õppida Valga Gümnaasiumis või Valgamaa Kutseõppekeskuses karjääriteadlikul juhendamisel. Põhikooli lõpetajatele pakutava karjääriõppega tutvustatakse noortele erinevaid võimalusi edasise haridustee ja elukutse valikul.
Kutsealase koostööga alustati juba 2013. aastal kui käivitus Valga Põhikooli ja  Valgamaa Kutsõppekeskuse koostööprojekt „Eelkutseõpe – suunanäitaja elukutse valikul”. Selle põhjal pakuti alates 2013/2014. õppeaastast huvilistele 9. klasside õpilastele  koostöös Valgamaa Kutseõppekeskusega kutsealast eelkoolitust põhikooli riikliku õppekava valikainetena. Kutsealasel eelkoolitusel õpitut võib, kuid ei pruugi arvestada edasiõppimisel, sest tegemist ei ole kutseõppe õppeainetega, vaid pigem sissejuhatava kursusega.
Varasematel aastatel on sarnast võimalust pakutud Valga põhikooli ja Valga Priimetsa kooli lõpetajatele, karjääriõpetuse koostöö vormiga liitus hiljem Priimetsa kool ja eelmisest õppeaastast liitusid Tsirguliina kool, Lüllemäe põhikool ja Hargla kool.  Vastavalt sõlmitud lepingule saab laienenud koostöö jätkuma kõikide valla koolidega.
Karjääriõppe valikaine õpilased saavad kord kuus osaleda kas Valga gümnaasiumi või Valgamaa kutseõppekeskuse õppetöös, mille käigus saadakse ettekujutus õppetööst antud suunal. Karjääriõppe maht on 35 akadeemilist tundi ning õppe läbiviimisega seotud kulud kannavad Valga gümnaasium ja Valgamaa kutseõppekeskus.

***************************************************
KARJÄÄRI TÖÖPLAAN 2020/2021.õa


*****************************************************************
Karjäär on inimese elukestev haridus- ja tööalane areng kõigi tema elu rollide omavahelises kooskõlas.
Valga Priimetsa Kooli karjäärikoordinaator on Pilvi Pindma.

Karjäärikoordinaatori ülesanneteks koolis on:

  • koostöös karjäärimeeskonnaga karjääriõppe tegevuskava väljatöötamine ja elluviimine;
  • õpilaste esmane juhendamine karjääri- ja õpivalikute tegemisel;
  • vajadusel klassijuhatajate ja aineõpetajate juhendamine;
  • karjääriinfo vahendamine;
  • karjääriplaneerimise alaste ürituste organiseerimine, erinevate õppevisiitide korraldamine.

KASULIKKE  LINKE:

    Loe edasi

Valgamaa noorteportaal TANKLA

UUS! Karjääriteenuste reform

Rajaleidja

Karjääriinfo- ja nõustamine

Karjääriõpe

Rajaleidja
Rajaleidja.ru / vene keeles

Kuidas kirjutada CV-d?

Eesti Töötukassa
Eesti Töötukassa.ru  /  vene keeles

Valga noorteportaal TANKLA

Oskuste festival NOOR MEISTER

Euroopa noored

TRÜKISED:

100 nõuannet oma raja leidmisel

Lapsevanem, kas tead … kuidas toetada oma lapse valikuid?

Karjääriõppe sidumine praktikaga

Samm töömaailma

Lõpetan kooli ära!

Suund maailma. Õpirännates Euroopas ja mujal