The Learning Society (Õppiv ühiskond)

Valga Priimetsa Kooli 9ndate klasside ja Valga Gümnaasiumi õpilased osalevad Norden+ programmi projektis „The Learning Society”. Projektis osalevad riigid on Taani, Island, Norra ja Eesti.
Projekti peamine eesmärk on on läbi praktiliste ülesannete ja kogemuste aidata noorel inimesel mõista tänast ühiskonda, tema rolli ja vastutust selles. Seejuures on oluline aidata noortel hakkama saada erinevate jätkusuutlike arengute teemadega nagu kaasav ühiskond, jätkusuutlik elustiil ja jätkusuutlik turism.
Projekti käigus valmistatakse   ülesandeid õpetajatele ja õpilastele kasutades digivahendeid ja interneti võimalusi (haridusblogid, kasutusvalmis ülesanded, enesepeegeldus küsimustikud õpetajatele ja õpilastele, foto-ja videomaterjal, ülevaated).
Enamik tegevusi on integreeritud erinevate õppeainetega: inglise keel, ajalugu, keemia, füüsika, vene keel, eesti keel.
Koostööna luuakse töötubades asju ja esemeid, õppides koos midagi uut ja huvitavat, arutledes ja tehes praktilisi ülesandeid, kasutades  ettevalmistatud ülesandeid ja digivahendeid.
Õpetajad on kaaskoolitajad, kes aitavad õpilastel hakkama saada harjutustega, luua ja  korraldada uuringuid ning ühiselt loovat õppeprotsessi.
**********************************************’
Учащиеся 9-го класса Валгаской школы Прийметса и учащиеся Валгаской гимназии участвуют в проекте Nord + «Учебно-научное общество». В этом проекте участвуют также Дания, Исландия, Норвегия и Эстония.
Основная цель проекта – помочь молодым людям понять современное общество, их роль и ответственность в нем. В этом контексте важно помочь молодым людям справиться с различными темами, такими как инклюзивное общество, экономный образ жизни и экономный туризм.
В рамках проекта будут созданы задачи для учителей и учеников с использованием дигитальных средств и интернет-возможностей (образовательные блоги, готовые задачи, опросники для самообразования учителей и учеников, фото и видеоматериалы, обзоры).
Большая часть мероприятий интегрирована с различными предметами: английский язык, история, химия, физика, русский и эстонский языки.
В ходе сотрудничества будут проведены рабочие комнаты, где будет изучен новый и интересный материал, выполнены практические задания с использованием упражнений и дигитальных средств.
Проект предполагает совместный процесс обучения учителей и учеников с целью создания и организации исследований.