Noorte võimalused ja valikud keelepädevuste tõstmisel

Noorte võimalused ja valikud keelepädevuste tõstmisel
12.-16. märts 2017
  

Meede:
2014-2020.1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega

Taotlusvoor:
1.5.5 Haridusasutuste keelealased koostöötegevused (tegevus 3) – 17.10.2016-28.11.2016

Valdkond, millesse projekt panustab:
2014-2020.1.5.5 Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

Olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest:
Projekti vajalikkus tuleneb eesti keelt mittekõnelevate noorte integreerumisest eestikeelsesse keskkonda pakkudes võimalusi erineva kultuuritaustaga ja teist keelt kõnelevate noorte omavaheliseks tutvuseks, arendades nende omavahelist suhtlemist ja teineteisemõistmist. Oluliseks tuleb pidada asjaolu, et noorte soov oli seoses läheneva Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga tutvuda vahetult eesti ajaloo-, kultuuri- ja tänapäeva poliitilise maastikuga. Õpilased olid siiralt huvitatud oma keelealaste teadmiste rakendamise võimalustest igapäevaelus ning – praktikas.

Projekti eesmärk ja tulemused:
Taotleja kaasab projekti ka A. Haava nim Pala kooli õpilased, kellega varasem koostöö on olnud tulemuslik õpilasvahetuse osas. Valga Priimetsa Kooli üheks prioriteediks on õpilaste keelepädevuste tõstmine ja projektides osalemine võimaldab arendada ja tõsta keeleoskust, arendab suhtlemist ja koostöövalmidust, tolerantsust ja algatusvõimet. Teadvustab noortele läbi ajalooliste paikade- ja mälestiste külastamise 100-aastase riigi iseseisvuspüüdlusi ja raskeid katsumusi iseseisvuspüüdluste taastamisel, võimaldab tunnetada end ühiskonna täieõigusliku liikmena, mõista põlisrahva lugu ja kaitsta oma kodu. Erineva kultuuritaustaga noored õpivad läbi kohtumiste ja tegevuste paremini üksteist tundma ning mõistma. Omandades erinevaid pädevusi, oskusi ja oma riigi lugu, avardab see noorte inimeste silmaringi, süvendab hoolivust ja annab suhtlemiskogemusi. See kõik loob paremad võimalused noortel luua edukam karjäär, teha targemaid ja sobilikke valikuid selleks, et saada tulevikus edukalt hakkama.

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele:
Projektis osalemine tõstab eesti keelt mittekõnelevate noorte integreerumist eestikeelsesse keskkonda pakkudes võimalusi erineva kultuuritaustaga ja teist keelt kõnelevate noorte omavaheliseks tutvuseks, arendades nende omavahelist suhtlemist ja teineteisemõistmist. Tutvutakse eesti ajaloo-, kultuuri- ja tänapäeva poliitilise maastikuga. See kõik aitab tulevikus paremini planeerida oma karjääri, soodustab tegema õigeid valikuid edasiõppimisel, osalema aktiivse noorena eesti ühiskonnaelus.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus:
Projekti jätkusuutlikkus avaldub noorte omavahelises suhtluses ka pärast projekti lõppu. Kui vene keelt kõnelevad noored suhtlevad eesti keelt emakeelena kõnelevate noortega, austavad eesti kultuuri- ja traditsioone, külastades teatrietendusi – ja kontserte, jätkavad haridusteed eestikeelsetes koolides ja täidavad oma kodanikukohustusi, on projekt oma eesmärgi täitnud.
************************************************************

PÄEVAKAVA  12.03 – 16.03.2017

************************************************************

Valga Priimetsa Kooli ja Pala Kooli osalejate nimekiri

************************************************************

13.märtsi kohtumisõhtu kuulutus

***********************************************************

Kooli koduleht

**********************************************************

FOTOGALERII

**********************************************************

Ajaleht VALGAMAALANE kirjutab

*********************************************************

VALGA LINNA LEHT kirjutab (lk 3)

********************************************************