2017/2018 Avastamas näite- ja videokunsti

AVASTAMAS  NÄITE- JA VIDEOKUNSTI

      

Projekti kestvus 1.01.2018 – 1.06.2018
1.  Noortekohtmine 5.03.2018 – 9.03.2018      Koht: Pala, Peipsiäärne vald, Tartumaa
2. Noortekohtumine 2.04.2018 – 6.04.2018    Koht: Valga linn, Valga vald

PROJEKTI EESMÄRGID:

Valga Priimetsa ja Pala Kool on teinud nüüdseks kaks aastat koostööd noorteprojektide näol. Paariaastane kogemus näitab, et kohtumised arendavad noortes suhtlemisoskusi ja ettevõtlikkust ning murravad noorte eelarvamusi teise kultuuritaustaga inimeste suhtes. Pala ja Priimetsa kokkusaamised ning sõprussidemed on nii lühikese ajaga saanud noortele äärmiselt oluliseks. Kohtumisi oodatakse ja planeeritakse noorte poolt aktiivselt. Projektis kaasalöömise soovijaid on noorte seas oluliselt rohkem kui osaleda saavad.
Antud projekt on vajalik kohtumistel osalevatele noortele. Pala noored elavad keskustest kaugel, ääremaal. Noorte vaba aja sisustamine, mitmekesised võimalused arenemiseks, uute inimeste ja kultuuridega tutvumine sõltub väga paljuski just sellest, mida suudab kool ja kohalik kogukond neile pakkuda. Seetõttu on sellised projektid, kus noored saavad aktiivselt kaasa rääkida ning läbi mille tutvuda erinevate inimeste ja mõtteviisidega ning õppida uusi oskusi, hädavajalikud, kattes seda puudust, mis väikses kohas elamine neile tekitanud on.
Priimetsa kooli noored õpivad keelekümblusklassides, nende kodune keel ja tihti ka kogu meedia nende ümber ning sõpruskond on vene kultuuri taustaga. Priimetsa noortele on väga oluline osaleda projektis, kus nad kohtuvad teise kultuuritaustaga noortega, harjutavad eesti keelt ka väljaspool koolitundi, kogevad ja mõistavad elu maapiirkonnas, sest see annab võimaluse ka neil tunda kuuluvustunnet ja võrdsust teiste eesti noortega.
Antud projekt on vajalik lisaks osalevatele noortele ka Pala ja Valga kogukonnale ja ka laiemalt Eesti ühiskonnale, sest aitab liikuda avatud ja salliva ühiskonna suunas ning mõista erinevaid inimesi enda ümber. Läbi noorte kogemuste ja projektis valminud videote levitamisega viiakse projekti tulemused laiema sihtgrupini ning kasvatatakse seeläbi teadlikkust erineva kultuuritaustaga noorte heast läbisaamisest.
Projekti eesmärgiks on soodustada erineva kultuuritaustaga noorte teineteise mõistmist ning arendada noortes loovust, ettevõtlikkust, suhtlemisoskusi ning digipädevust läbi osalejatele huvipakkuvate teemade ja tegevuste.

Projekti oodatavaks mõjuks ja muutuseks on:
1) 
eri kultuuritaustaga osalejad mõistavad üksteist paremini ehk:
* on leidnud üksteises sarnasusi ja erinevusi;
* on leidnud uusi tutvusi ja mõttekaaslasi;
* julgus üksteisega suhelda on kasvanud.
2) osalejad on arenenud loovuses ja ettevõtlikkuses ehk läbinud erinevaid loomeprotsesse ja viinud ellu omaloomingut, planeerinud ja viinud läbi omaalgatusi ning analüüsinud ennast nendes tegevustes.
3) osalejatel on arenenud suhtlemisoskused ehk on praktiseeritud ema- ja võõrkeeli, väljendatud ennast läbi erinevate viiside (sõna, näitemäng, tants, laul), osaletud erinevates suhtlussituatsioonides erinevate suhtluspartneritega ning analüüsinud ennast nendes tegevustes.
4) osalejatel on arenenud digipädevus ehk teatakse erinevaid videotehnika kasutamise viise, tuntakse video monteerimise ja esitamise programme ning analüüsinud ennast nendes oskustes.

PROJEKTIS OSALEVAD NOORED:
Projektis osalevad kahe kooli noored – eesti emakeelega õpilased Pala Koolist (12 noort) ning vene emakeelega õpilased Priimetsa Koolist (12 noort). Osalejad käivad 6.-9. klassis ning on vanuses 13-16 eluaastat.
Projektiidee on tulnud noortelt endalt. Pala ja Priimetsa vahel on olnud 2 aastat sõprussidemeid ja kohtumisi, noortelt on küsitud alati tagasisidet ja uusi ideid. Sel sügisel saadi taaskord kokku, kui Priimetsa noored osalesid Pala kooli luulekonkursil. Kokkusaamisel toimus aruteluring, kus ajurünnaku tulemusel osutus kõige populaarsemaks teemaks “Kuidas teha ägedaid Youtube’i videoid?”. Noored selgitasid, et neid huvitab humoorikate lühisketšide tegemine, kuid puuduvad oskused koostada head süžeed, teha näitlemistööd, kasutada videotehnikat ja monteerida. Ka eelmiste aastate tagasisidest on selgunud, et noori väga huvitab näite- ja videokunst.
Projekti tegevuste planeerimisel on noored olnud ise abiks – andnud ideid, keda külla kutsuda ja milliseid töötubasid läbi viia. Noored on rääkinud väga palju kaasa päevakava planeerimises – tahetakse osaleda ainetundides, sest nendest on noortel väga head mälestused esimesest kohtumisest 2016 kevadel. Tahetakse rohkem vaba aega reguleerimata tegevustega, et oleks võimalus vaba suhtluse tekkeks. Soovitakse ka paindlikkust, et saaks vajadusel jooksvalt plaane muuta, kui kogu grupina tuntakse, et sel päeval tahetakse teha asju natuke teistmoodi. Oodatakse kindlasti ka diskoõhtuid ja väljasõite. Noored on pandud vastutama ja planeerima erinevaid õhtuseid tegevusi – ise korraldatakse diskod, mänguõhtud, viiakse läbi oma kooli ekskursioone ja tutvustusi, võetakse saabuvad külalised vastu.
Noored on kaasatud järeltegevuste planeerimisse, et nad annaksid oma sisendi ja ideed uute kohtumiste korraldamiseks, samuti on küsitud noortelt põhjalikku tagasisidet toimunud projektide osas, et järeltegevusi planeerida vastavalt noorte ettepanekutele.

NOORTEKOHTUMISE TEEMA
Noortekohtumiste teemaks on näite- ja videokunstiga tutvumine ning praktiseerimine. Teema on projektis osalevate noorte enda valitud ajurünnaku ja arutelu tulemusena. Noored tahavad teha humoorikaid videofilme (lühisketše) YouTube’i keskkonnas levitamiseks, selleks õpivad nad süžee ja stsenaariumi koostamist, näitlemist ja lavatehnikat, videotehnika käsitlemist ja filmimist, videotöötlust ning oskusi ja nippe, kuidas YouTube’i keskkonda kasutada ja läbi sotsiaalmeedia videoid levitada ja turundada.
Antud teema on väga heaks viisiks, kuidas projekti läbivat eesmärki, kultuuride vahelist suhtlust, laiema sihtgrupini viia ning kasvatada seeläbi ka ühiskonna teadlikkust erineva kultuuritaustaga noorte heast läbisaamisest. Sotsiaalmeedias levivad videod on tänapäeva noorte seas väga populaarne viis oma sõnumi levitamiseks. Projekti tulemusena valmivadki noortel videofilmid, mis kajastavad Pala ja Priimetsa noorte tekkinud suhteid, erinevate kultuuride kohta käivaid eelarvamusi ja stereotüüpe ning seda, mida noored ise arvavad kultuuride vahelisest suhtlusest. Videoid levitatakse sotsiaalmeedia kaudu, videoid näidatakse ka erinevatel kooli ja kogukondlikel üritustel. Levitades projekti tulemusi osalejatest kaugemale ka laiemale sihtgrupile, panustatakse ka nende inimeste avatuse ja sallivuse kasvamisele ja kultuuriteadlikkusele.

****************************************************************************************

I NOORTEKOHTUMINE PALAL