Влияние температуры на проведение учебной деятельности

1-6 классы могут не ходить в школу, если ощущаемая температура менее минус 20-ти градусов и не организована довозка учащихся в школу и обратно.
Для 7-9 классов аналогичная температура составляет минус 25 градусов.

https://www.riigiteataja.ee/akt/124042020009?leiaKehtiv

§ 9. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele
(1) Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.
(2) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.
(3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.
(4) Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.
(5) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.
(6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

100 päeva koolis / 100 дней в школе.

08.02.21 первоклассники отметили свои первые 100 дней в школе. В актовом зале было организовано маленькое мероприятие в честь этого события. Два класса подготовились и принесли с собой плакаты, на которых были отмечены все их достижения в течение первых 100 дней в школе.
А также наградили детей, которые меньше всех пропустили дней, учась в школе. Среди них был ученик, который посещал школу все эти  100 дней. В конце праздника ученики приняли участие в викторине. Вопросы касались различных тем: школьные знания, знание литературных произведений, правила дорожного движения, а также вопросы о нашей школе. После праздника дети отправились на свой 101 школьный день с хорошим настроением.

Galerii

Vastuvõtt 1.klassi 2021/2022. õppeaastaks

Vastuvõtt 1.klassi 2021/2022. õppeaastaks

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku avalduse aadressil post@vpmk.edu.ee  või kohapeal. Avaldusi võetakse vastu Valga Priimetsa Kooli kantseleis tööpäeviti kell 8.00-15.00. Koolis avatakse kaks esimest klassi:
1.a – tavaklass
1.b – keelekümblusklass

Esimesse klassi astumiseks vajalikud dokumendid:

 • õpilase isikut tõendav dokument või sünnitunnistus (või selle koopia),
 • lapsevanema isikut tõendav dokument (või selle koopia),
 • tervisekaart,
 • 1 foto (õpilaspileti jaoks),
 • koolivalmiduse kaart koolieelsest lasteasutusest (selle olemasolul).

Tervisekaardi ja foto palume kooli tuua augustikuu jooksul.

Info telefonil 766 3852.

Приём в 1 класс на 2021/2022 учебный год

Для поступления в школу родитель подаёт письменное заявление по адресу post@vpmk.edu.ee или на месте. Заявления принимаются в канцелярии Валгаской школы Прийметса по рабочим дням с 8.00-15.00. В школе открываются два первых класса:
1.а – общеобразовательный класс
1.б – класс с углублённым изучением эстонского языка

При поступлении в первый класс иметь следующие документы:

 • личный документ ребёнка или свидетельство о рождении (или копия),
 • личный документ одного из родителей (или копия),
 • карта здоровья,
 • 1 фото (для ученического билета),
 • карта готовности к школе из дошкольного учреждения (при наличии).

Карту здоровья и фотографию просим принести в течении августа месяца.

Информация по телефону 766 3852

Lumelinnak

21. ja 22.jaanuaril 2021 toimus Valga Priimetsa Kooli siseõues lumelinnaku ehitamine. Kujude loomisesse olid kaasatud Priimetsa kooli õpilased, õpetajad ning lapsevanemad.
Muuhulgas valmisid lumest minionide pere, kass, kala, pingviin, koopad, päike jne.
Täname kõiki Valga Priimetsa Kooli töötajaid, õpetajaid, õpilasi ning lapsevanemaid, kes nõuga ja jõuga abiks olid ning lumefiguuride loomisele nii käed kui ka labidad külge panid.
Täname Valga Vallavalitsust, tänu kellele kerkisid päev varem kooli hoovi lumehunnikud.
Erilised tänud ka ilmataadile, kes meie vastu helde oli. Ilmateade lubab lähiajaks miinuskraade, seega on lootust, et kujud jäävad püsima peahoone taha platsile imetlemiseks pikemaks ajaks ega sula koheselt ära.

Galerii

Infokiri

Alates 15. jaanuarist 2021

 1. Valga Priimetsa Kooli siseruumides kantakse maski. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 2. Ühiskasutatavad esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist.
 3. Koolitöötajad isiklikult teavitavad koolijuhtkonda, kui nendel maski kandmine ei ole  tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik, lapsevanemaid teavitavad sellest klassijuhatajat.

С 15 января 2021

 1. В помещениях Валгаской школы Прийметса должны носить маски.  Маски не обязаны носить дети до 12 лет и те, кто не может использовать их по причинам, связанным со здоровьем, особыми потребностями или характером работы, или деятельности, а также другим уважительным причинам.
 2. Предметы общего пользования необходимо дезинфицировать после каждого использования.
 3. Персонал школы должен лично проинформировать руководство школы, если  ношение маски невозможно по состоянию здоровья, характеру деятельности или другим важным причинам. Родители должны сообщить классному руководителю о том, что их ребёнок не может носить маску по состоянию здоровья.

Дорогие ученики, родители!

11 января в школе начнутся контактные уроки по обычному расписанию. Благодарю всех за поддержку и сотрудничество в воспитании детей. Желаю ученикам только хороших успехов, родителям терпения, здоровья всем и благополучия!

Кротова М.А.